Καταστατικό του CAA Greece

Το καταστατικό του οργανισμού "Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology  - Ελληνικό Παράρτημα"

Πρόεδρος: Άθως Αγαπίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μάρκος Κατσιάνης
Ταμίας: Tuna Kalayci
Γραμματέας: Γιώργος Παυλίδης
Υπεύθυνος Δημοσιεύσεων: Δωρίνα Μούλλου
Από θέσεως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς CAA: Απόστολος Σαρρής

Ι. Ο πλήρης τίτλος του οργανισμού

ΙΙ. Οι στόχοι του οργανισμού είναι οι εξής:

III. Ιδιότητα μελών

IV. Το συμβούλιο του CAA-GR

V. Γενική συνέλευση

VI. Το καταστατικό του CAA GR

 

Σιένα, 1 Απριλίου 2015.